Hasta Hakları Birimi
07 Haziran 2017

Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak.
             Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak.
            Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi  çalışmalarına yardım etmek.
 
HAKLARINIZ
 
1. Hizmetten genel olarak faydalanma:
 
Adalet ve Hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma. Irk, dil, din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.
 
2. Bilgilendirme ve bilgi isteme:
 
Her türlü sağlık hizmetinin ve imkânının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı isteme hakkı vardır. Hastalarımız kendilerine yapılan tedavi bilgilerini web sayfamızda yer alan    HASTA İŞLEMLERİ   modülünden öğrenebilirler.
 
3. Sağlık kuruluşunu  ve personelini, seçme ve değiştirme:
 
Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek vermekte olan tabiplerin ve diğer sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.
 
4. Mahremiyet:
 
Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakları vardır.
 
5. Reddetme, durdurma ve rıza:
 
 Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.
 
6. Güvenlik:
 
 Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 
7. Dini vecibeleri yerine getirebilme:
 
 Sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.
 
8. İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık:
 
Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli bir ortamda, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.
 
9. Ziyaret ve refakatçi bulundurma:
 
 Sağlık tesislerince belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye ve mevzuatın ve sağlık tesisinin imkânları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.
 
10. Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:
 
Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikâyet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.
 
 
     HASTANIN SORUMLULUKLARI
 
     Son dönemde hasta haklarının yanında bir de “Hasta Sorumluluğu” kavramı ortaya çıkmıştır. Henüz bu kavramın, içeriği ve kapsamı ortaya konmamıştır. Ancak genel olarak, hastanın bir sağlık kuruluşuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir. Hastanın sorumluluklarını kısaca maddeler halinde sıralayabiliriz:
 
     1. Genel Sorumluluklar
      Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen   tavsiyelere uymalıdır.
 
     Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.
 
     Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.
     2. Sosyal Güvenlik Durumu
     Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.
 
     Hasta; sağlık karnesinin (Bağ-Kur, Yeşil Kart gibi) vizesini zamanında yaptırmak zorundadır.
     3. Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme
 
     Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 
     4. Hastane Kurallarına Uyma
 
     Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
 
     Hasta sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.
 
     Hastanın; tedavi, bakım ve iyileştirme sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 
     Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
    Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
     Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
    5. Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma
  Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
    Hastanın;  tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmesi gerekir.
 
     Hasta sağlık bakım  ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmesi gerekir.
 
     Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur
 
 Hasta İletişim Birimi
 
        Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi için yerel düzeyde çalışmak.
      Birimlere ulaşan şikâyetleri belirtilen süre içerisinde incelemek ve buna dayanarak şikâyet bildirim formunu doldurmak. Hasta hakları merkez biriminin hazırlamış olduğu hizmet içi ve halkın sağlık eğitimi çalışmalarına yardım etmek.